شنبه شانزدهم آبان 1388 ساعت 18:40

 

 

مهندسي لجستيك     LOGISTIC ENGINEERING

  فرامرز فرشاد   كارشناس ارشد مديريت امور دفاعي

1-چكيده

 وجود رقابت شديد وپديدار شدن محيط هاي چالش بر انگيز دردنياي جديد باعث گرديد كه  توجه صنايع به برآوردهاي لجستيكي و مهندسي لجستيك معطوف گردد . اين مقاله سعي دارد كه نياز علوم صنعتي به مفاهيم وابزار مهندسي لجستيك جديد را به منظور بهره برداري از آن در فعاليتهاي تجاري ونظامي بررسي نموده وبه ارائه مفاهيم جديدي از مهندسي لجستيك بپردازد . در اين راستا به تشريح تفاوتهاي بين مقوله لجستيك درگذشته با لجستيك در دنياي امروز پرداخته وراهي براي بكارگيري اين مفاهيم در سازمانها معرفي نمايد . هدف نهائي از اين مقاله بيان ضرورت ايجاد يك رشته تحصيلي تحت اين عنوان در موسسات آموزش عالي كشور مي باشد .

2-واژه هاي كليدي

مهندسي لجستيك  logistic  engineering       

مهندسي ارزشvalue  engineering  

تجزيه تحليل زنجيره ارزش  value  chain  analyses  

 

ارزيابي عملكرد سامانه لجستيكي با نگرش به تجزيه و تحليل سود و هزينه Cost&benefit analyses

1-چكيده

   برخلاف اين عبارت متداول كه"سازمانهای نظامی سازمان انتفاعي نيست" در اين مقاله سعي شده بينش اقتصادي را نه تنها به بخشهاي لجستيكي ،بلكه به كليه بخشهاي عملياتي،صفي و ستادي وارد نمايد.سازمانهاي نظامي بدليل ويژگيهاي بنيادي خود از نظم مدون و تجربه شده اي  برخوردار مي باشد و نسبت به هر سازمان ديگري آمادگي بيشتري براي وارد نمودن رابطه سودمندي و هزينه را دارد.بر اين اساس با ذكر معضلات و مشكلات اساسي موجود در سازمانهاي دولتي در قالب كليات به لزوم وجود يك سامانه مدون با شاخصهاي معين به منظور اندازه گيري عملكرد رده ها و بخشهاي مختلف سازمان اشاره گرديده است.در اين رهگذر نگارنده به بياني ساده به تشريح چند روش علمي تجربه شده در اين خصوص پرداخته ،قضاوت را به عهده درد آشنايان جامعه لجستيكي نداجا گذارده است.

 پژوهشهاي‌ لجستيكي‌ را مي‌توان‌ به‌ صورت‌ تحقيقي‌ هدفدار و نظام‌مند براي‌ تحليل‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ وضعيت‌ و عملكرد لجستيك‌ تعريف‌ نمود. بخش‌ عمده‌اي‌ از پژوهشهاي‌ لجستيكي‌ با اين‌ فرض‌ و مقدمه‌ انجام‌ مي‌شوند كه‌ رابطه‌اي‌ ميان‌ هر يك‌ از فعاليتها و عملكرد لجستيك‌ (يا اثربخشي‌)وجود دارد. متأسفانه‌ برداشت‌ جامع‌ از تلاشهايي‌ كه‌ تا به‌ حال‌ انجام‌ شده‌ به‌ دليل‌ تعاريف‌ مختلفي‌ كه‌ از مفهوم‌ «عملكرد» وجود دارد، امكانپذير نيست‌.

   از آنجايي‌ كه‌ سازمانها داراي‌ اهداف‌ چندگانه‌ و گاهي‌ متناقض‌ هستند «تعريف‌ عملكرد» كماكان‌ چالشي‌ رو در روي‌ پژوهشگران‌ در تمام‌ زمينه‌هاي‌ مديريتي‌ است‌. برخي‌ هدف‌ را در قالب‌ «سود» تعريف‌ مي‌كنند. ديگران‌ ممكن‌ است‌ خدمات‌ براي‌ مشتري‌ و حداكثر كردن‌ فروش‌ را هدف‌ قرار دهند. انتخاب‌ و توسعة‌ ملاكهاي‌ كافي‌ براي‌ ارائه‌ تعريفي‌ واحد نيز وظيفه‌ دشواري‌ است‌. ملاكهاي‌ «سخت‌»   (مانند درآمد خالص‌ و ارقام‌ حسابداري‌) و ملاكهاي‌ «نرم‌»   (مانند ميزان‌ رضايتمندي‌ مشتري‌) هر يك‌ داراي‌ نقاط‌ ضعف‌ و قوت‌ مربوط‌ به‌ خود هستند. هدف‌ اين‌ مقاله‌ بررسي‌ تعريف‌ عملكرد و اندازه‌گيري‌ آن‌ در پژوهشهاي‌ لجستيكي‌ است‌. توصيه‌هاي‌ برگرفته‌ از بازبيني‌ نوشته‌هاي‌ علمي‌ نيز تكميل‌ كنندة‌ مقاله‌ هستند.

2-كليد واژه ها

ارزيابي عملكرد،لجستيك،تجزيه و تحليل هزينه-فايده،مهندسي ارزش،زنجيره ارزش،اندازه گيري عملكرد

رورت مطالعات تطبيقي به منظور برنامه ريزي راهبردي پدافند غير عامل

 و بسيج منابع با رويكرد به دفاع غير نظامي

 

چكيده

همه صاحب نظران امور نظامي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه مهمترين كار در جنگ حمله به استراتژي دشمن است . ايجاد گسست در استراتژي دشمن ، سررشته ي امور را از دست وي خواهد ستاند و به عبارت ديگر مزيت ابتكار عمل را كه ضامن تداوم اجراي برنامه هاي دشمن است ، از وي سلب خواهد نمود .

نيل بدين مقصود جز از طريق شناخت خود و داشتن دريافت مناسب از دشمن ميسر نمي شود.در اين ميان ، شناخت دشمن همه به لحاظ سخت افزاري يا مسايل مربوط به ماشين جنگي و هم از نظر نرم افزاري يا انديشه و تفكر  حاكم بر حركات و اقدامات خصم ، در خور توجه مي نمايد ; اما در روند پيش بيني رفتار دشمن ، اين پيش تر انديشه و تفكر اوست كه بايد تجزيه و تحليل شود . به عبارت ديگر ، شناخت انديشه و تفكر دشمن از طريق مطالعه ي ادبيات نظامي اش باعث مي شود تا دست آوردهاي دانش نظامي او كه نتيجه تلاش ملل مختلف است عيان گردد و زمينه ي پيش بيني رفتار وي در صحنه ي عمل مساعد شود .

اين مقاله اصول اساسي و راهنمايي براي طرح ريزي و اجراي بسيج[1] نظامي مشترك و هم چنين مرخص كردن[2] نيروها را در كشور امريكا بعنوان عمده ترين تهديد نظام مقدس جمهوري اسلامي ارائه ميدهد، همچنين بعضي از روشهاي ديگر توسعه اجباري، شامل استفاده از داوطلبين و احضار نيروهاي ذخيره را نيز در بر مي گيرد. اين مقاله همچنين قرائن و شواهدي را براي مشاركت نيروهاي غير نظامي در فعاليتهاي طرح ريزي و برنامه ريزي كه در چهارچوب واكنش تدريجي توسط وزارت دفاع كشور امريكا صورت پذيرفته را ارائه مي نمايد، مخصوصاً آن دسته از فعاليتهايي كه با هدف بازسازي توانمندي نظامي در جهت خنثي نمودن هر گونه تهديد عليه امنيت ملي انجام مي شوند. اميد است با شناساندن بيشتر دشمنان ايران اسلامي ،گامي در جهت ارتقاء مزيت رزمي برداشته شود.

 

كلمات كليدي

بسيج mobilization    - مرخص كردن نيروها Demobilization - منابع -  آماد و پشتيباني logistics   - دفاع غير نظامي[1] - Mobilization

[2] - Demobilization

نقش لجستيک در امداد و نجات دريايي

Ffpoya2002@yahoo.com

چکيده

پشتيباني، امداد و نجات، مقوله‌اي بسيار با ارزش و مهم به شمار مي رود. موضوع امداد و نجات،از ابعاد مختلف قابل بحث و بررسي و ضرورت آن غير قابل انکار است. پشتيباني،امداد و نجات در نيروي دريايي براي همة عناصر رزم آن اعم از هوادريا، تفنگداري، شناوري و موشكي و در بخش مردم‌ياري نيز هنگام نياز از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. پشتيباني،امداد و نجات مانند هر اقدامي به دانش، تجهيزات(اعم از انفرادي و جمعي) نياز دارد. موضوع امداد و نجات در مرحلة اول با نجات جان انسانها سر و کار دارد، يا اينکه اقدا ماتي كه انجام مي دهد، نتيجة آن منجر به نجات انسانها شود و در مرحلة دوم اموال انسانها و هر چيزي که انسان با آن سر و کار دارد را از ميدان حادثه نجات مي دهد. در محيط ملي و بين‌المللي هيچ سازمان و مجموعه‌اي نمي تواند نقش پشتيباني،امداد و نجات را کم اهميت عنوان کند. موضع پشتيباني ، امداد و نجات در زندگي همة موجودات خداوند نقش دارد و به موقع خود، کاربردي کليدي دارد. در برخي مواقع، حوادث روزمره و بلاياي طبيعي از دامنة وسيعي برخوردار مي باشند که به آنها حادثة گروهي (و يا فاجعه)[1] نيز مي گويند و اين به معني آن است که تعداد زيادي از نيروهاي نظامي و يا اينکه مردم نيز گرفتار حادثه مي شوند و در چنين مواقعي است که ضرورت پشتيباني،امداد و نجات توانمند، بيشتر از هر زماني احساس مي شود.در اين مقاله بيشتر در خصوص پشتيباني،امداد و نجات دريايي در حوزه‌هاي تعريف شده، بحث خواهد شد. بنابراين لازم است در ابتدا تعاريف عملياتي در خصوص پشتيباني وسپس در مورد امداد و نجات مشخص و قطعي گردد.

کلمات کليدي:بحران-امداد و نجات دريايي-لجستيک-پشتيباني-جستجو و نجات SAR[1]- Catastroph يا Tragedy

نوشته شده توسط فرهاد کوهکن | لینک ثابت | موضوع:  
شنبه شانزدهم آبان 1388 ساعت 18:30

 

 

نام و نام خانوادگي مولف اول؛ نام و نام خانوادگي مولف دوم؛ نام و نام خانوادگي مولف سوم

Author’s Names; Second Author’s Name; Third Author’s NameAuthor’s affiliations optional)

 

چكيده

در اين مقاله نمونه، روش تهيه مقاله، قسمتها و بخش هاي مختلف آن، انواع قلم ها و اندازه آن ها كه در تهيه يك مقاله براي "ارائه رسمي مقالات علمي" بكار مي روند، آمده است.

چكيده بايد طي يك يا دو پاراگراف و حداكثر 300 كلمه بطور صريح موضوع و نتايج پژوهش انجام شده را مطرح كند، يعني بيان كند كه چه كاري، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتيجه اي حاصل شده است. در چكيده نبايد هيچ گونه جزئيات، جدول، شكل يا فرمولي را درج كرد. يادآور مي شود، كميته علمي از پذيرش مقالاتي كه خارج از روش ارائه شده در اين شيوه نامه تهيه شده باشند،معذور است.

 

كلمات كليدي

حداكثر ده كلمه يا تركيب دو تا چهار كلمه اي كه موضوعات اصلي، فرعي و ساير موضوعات مرتبط به مقاله را دسته بندي مي كنند،بعنوان كلمات كليدي انتخاب شوند.

 

ABSTRACT

This document is itself an example of the desired layout that can be used as a template. The document contains information for all formats, type sizes, and typefaces in required styles, without need to define any.Style rules explain how to handle equations, units, figures, tables, abbreviations, and acronyms.

Sections are also devoted to the preparation of acknowledgments, references, and authors' biographies.The English abstract is limited to 300 words in one or two paragraphs, and cannot contain equations,figures, tables, or references. It should concisely state what was done, how it was done, principal results, and their significance.

 

KEYWORDS

Up to 10 keywords should be provided as index terms.

 

1. مقدمه

نوشتار حاضر روش آماده كردن مقالات علمي و پژوهشي را توضيح مي دهد . اين شيوه نامه براساس برخي از قابليت هاي موجود در نرم افزار Microsoft-Word تهيه شده است.

در تهيه مقاله، به موارد زير توجه نماييد:

» اندازه صفحات بايد برابر A4 و حدود بالا، پايين، چپ و راست صفحات به ترتبيب برابر با 2 ،5/2 ، 2 ، 2 سانتي متر انتخاب شود.

» اندازه و نوع قلم هاي فارسي مورد استفاده براي هر يك از موارد در جدول ( 1) آمده است.

» براي قلم لاتين همواره از Times New Roman استفاده شود كه اندازه آن همواره (به غير از عنوان و چكيده) يك واحد كمتر از اندازه قلم فارسي در هر موقعيت مورد استفاده خواهد بود. براي اسامي متغييرها بهتر است قلم كج (Italic) و در هر حال با آنچه در روابط رياضي بكار رفته يكسان باشد.

» فاصله سطرها در عنوان، چكيده و متن مقاله معمولي (Single) باشد

» عنوان مقاله كه در عين اختصار تمام ويژگي هاي كار انجام شده را مشخص مي كند، با قلم « تيتر » به اندازه 18 پررنگ نوشته شود.

» نشاني كامل نويسندگان شامل محل كار و پست الكترونيك در زيرنويس صفحه اول نوشته مي شود. مشخصات انگليسي مولفان مقاله مي تواند زير اسامي آنان و پيش از چكيده انگليسي درج شود.

» عنوان معادل به زبان انگليسي نيز بايد با شيوه تعريف شده در اين الگو مشخص و درج شود.

» تهيه و درج چكيده به زبان انگليسي نيز ضروري است.

» بند(پاراگراف)هاي متن با دو صورت: با تورفتگي (Indent) نوشته مي شوند.

» سمت يا مرتبه علمي مولفان همچنين دانشگاه يا محل اشتغال يا محل اشتغال و نشاني، تلفن تماس يا نشاني پست الكترونيك آنان بصورت زيرنويس آورده شود. توجه شود كه تنها صفحه اول زير نويس داشته و در ساير صفحات هيچگونه زيرنويسي وجود ندارد. تمام اجزاي صفحه اول بايد در همان صفحه اول تنظيم و گنجانده شوند.

» ساير موارد مورد توجه در ادامه مقاله آمده اند.

 

جدول (1) اندازه و نوع قلم ها

اندازه قلم

نام قلم

موقعيت استفاده

9

نازنين

متن جداول و شكل ها و مراجع

10

نازنين پررنگ

عناوين جداول و اشكال

11

نازنين

متن

11

نازنين پررنگ

چكيده و كلمات كليدي

12

نازنين

نام مولفان

12

تيتر پررنگ

عناوين بخش ها

18

تيتر پررنگ

عنوان مقاله

 

2. تقسيمات مقاله

هر مقاله بايد شامل بخش هاي اصلي زير باشد:

مقدمه، متن، نتيجه و در نهايت مراجع.

ساير قسمت ها شامل تقدير و تشكر، نمادگذاري ها و ديگر ضمايم همگي در انتهاي مقاله بعد از نتيجه و قبل از مراجع قرار مي گيرند. همچنين در صورت وجود،

كليه زير نويس ها در انتهاي مقاله بعد از مراجع آورده شوند.

عناوين بخش ها با قلم تيتر 12 و زير بخشهاي بعدي به ترتيب با همان قلم در يك اندازه كوچك تر نوشته شوند.

 

قلم و اندازه متن چكيده:

2.1. ويژگيهاي مقدمه

در مقدمه پس از عنوان كردن كليات موضوع مورد بحث، ابتدا خلاصه اي از تاريخچه موضوع و كارهاي انجام شده به همراه ويژگيهاي آن كارها بيان مي شود. در

ادامه، تلاشي كه در مقاله و در تبيين كار انجام شده براي رفع كاستي هاي موجود، گشودن گره ها يا حركت به سمت يافته هاي نو صورت گرفته است در يك يا دوپاراگراف توضيح داده مي شود.

2.2. ويژگيهاي متن

مطالب اصلي در اين بخش درج مي شوند كه بايد شامل تعريف مفاهيم مورد نياز، طرح مسأله و راه حل ارائه شده باشند. شكل ها، جدول ها و روابط رياضي

بكاررفته در متن همگي بايد مربوط به متن باشند و در متن از آنها استفاده شده و توضيح داده شده باشند.

 

طول مقاله:

با توجه به محدوديت در چاپ مقالات برگزيده، طول هر مقاله كامل كه منطبق با اين دستور العمل تهيه مي شود، نبايد از 16 صفحه  A4 بيشتر باشد.

 

پاورقي ها:

در صورت نياز به درج پاورقي، همه موارد فارسي به صورت راست چين با قلم نازنين و اندازه 11 pt و پاورقي هاي لاتين به صورت چپ چين با قلم تايمز اندازه 9 pt نوشته شوند.

 

واحدها:

واحد اعداد يا كميت هايي كه در جدول ها و شكل ها مي آيند، يا عنوان محورهاي يك نمودار را بيان مي كنند، بايد ذكر شوند. سيستم واحدهاي مورد قبول در

كنفرانس سيستم متريك ( SI) است و تمام اعداد متن ها، جدول ها و منحني ها بايد دائمي واحد متريك باشند نوشتن اعداد لاتين واحد در متن فارسي اشكالي ندارد.

 

3.2. ويژگيهاي نتيجه

در اين بخش، نكات مهم در كار انجام شده به طور خلاصه مرور و نتايج برگرفته از آن توضيح داده مي شود. سهم علمي مقاله (Contribution) بايد در بخش نتيجه مورد تصريح واقع شود. هرگز عين مطالب چكيده در اين بخش آورده نشود. بخش نتيجه مي تواند به كاربردهاي پژوهش انجام شده اشاره كند، نكات مبهم و قابل پژوهش جديد را مطرح كند، و يا گسترش موضوع بحث را به زمينه هاي ديگر پيشنهاد دهد.

 

4.2. ويژگيهاي مراجع

مراجع به ترتيب حروف الفبا و ابتدا مراجع زبان فارسي و سپس مراجع زبان انگليسي، مرتب و در انتهاي مقاله آورده شوند. دقت شود كه تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند. مثال هاي مندرج در انتهاي اين مقاله نمونه، براي حالات زير و براي هر دو زبان فارسي و انگليسي در نظر گرفته شده اند:

1. كتاب ها

2. پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي

3. مقالات مندرج در مجلات و كنفرانس ها

4. منابع اينترنتي

قلم در نظر گرفته شده براي نوشتن مراجع، مانند متن جداول و شكلها، "نازنين" است. تنها عنوان كتابها يا مقالات پررنگ نوشته شوند. براي عناوين مراجع انگليسي به جاي پررنگ نوشتن از قلم كج (Italic) استفاده شود.

 

3. قواعد نوشتاري

اگر ناچار بايد كلمات انگليسي در لابلاي جملات گنجانده شوند، فاصله كافي بين آنها و كلمات فارسي در نظر گرفته شود. چنانچه در مقاله از مختصر نويسي (Abbreviation) استفاده شود، لازم است در اولين استفاده تفصيل آن خلاصه نويسي بصورت آخر نويس آورده شود. چنانچه مختصر نويسي در چكيده آورده مي شود، تعريف آن بايد در همان چكيده و بدون فاصله ذكر شود. در هيچ مورد از زير نويس استفاده نشود.

 

3.1. علامت گذاري

در كاربرد هلالين بايد توجه شود كه عبارت داخل آن براي توضيحي است كه از اجزاي جمله محسوب نشده، در صورت حذف خللي به آن وارد نمي شود. در

مقابل، گيومه براي برجسته كردن جزئي از جمله بكار مي رود.

هلالين و قلاب ها [Brackets] ، ابروها {Accolades} و گيومه ها «Quotations» بايد به كلمات داخل خود متصل بوده و از كلمات قبل و بعد از بيرون آن به اندازه يك حرف فاصله داشته باشند.

خطوط تيره (Hyphen) همواره كلمات قبل و بعد خود يك حرف فاصله داشته باشند، مگر آنكه قبل يا بعد آن ها عدد باشد كه بايد به آن بچسبند.

دقت شود كه تمام نقاط آخر جملات، دو نقطه، ويرگول (كاما) و ويرگول نقطه بايد به كلمه قبل از خود بچسبند و از كلمه بعدي فقط يك حرف فاصله بگيرند.

ويرگول مي تواند اجزاي يك جمله را درجايي كه نياز به مكث هست، از هم جدا كند، حال آنكه ويرگول نقطه براي جداسازي دو جمله كه با هم ارتباط معنايي دارند،

بكار مي رود.

در جايي كه نياز به يك حرف فاصله خالي بين كلمات وجود ندارد، از آن استفاده نشود، مگر آنكه كلمات در هم روند و خوانايي جمله يا عبارت كاهش يابد.

بويژه وقتي تتابع اضافات ضروري است، استفاده ،« ة» يا حرف « هاي غير ملفوظ » بعد از « ي» براي افزايش خوانايي متن، در صورت لزوم، از علامت كسره و حرف

شود.

 

3.2. املا

موارد زير در املاي مقاله بايد مورد توجه قرار گيرد. در افعال مضارع و ماضي استمراري كه با « مي » شروع مي شوند، دقت شود كه در عين جدا نوشتن، از جزء ديگر فعل جدا نيفتد. بهتر است همواره حرف اضافه «به» از كلمه بعدي خود جدا نوشته شود، مگر آنكه اين حرف جزء يك فعل يا صفت يا قيد باشد.

 

4. اشكال، جداول و عبارات رياضي

مناسب بودن وضعيت شكل ها، جدول ها و روابط رياضي در قابل درك بودن مقاله نقش اساسي دارد. جداول و اشكال بايد در وسط صفحه تنظيم شوند. براي اين منظور، شيوه Text تعريف شده است كه از آن مي توان براي متون داخل نمودارها و شكل ها نيز استفاده كرد. براي انتخاب قلم و اندازه آن در متن و عناوين جداول و اشكال به جدول ( 1) رجوع شود

در طراحي جداول دقت شود كه كمترين خطوط مورد نياز بكار رود و از درج خطوط اضافي و بويژه پررنگ (بيش از 3/4 pt) اجتناب شود. در صورت لزوم مي توان از خط كشي دو خط بهره گرفت. اغلب جداول نيازي به درج خطوط در دو سوي خود يا بين سطور مشابه ندارند. براي اين كار از وضعيت No Border  استفاده شود، مانند جدول (1)

 

4.1. شكل ها

اشكال بايد به صورتي واضح و با توضيحات كافي در مقاله درج شوند و با سطرهاي قبل و بعد فاصله كافي داشته باشند. هرگز از اسكن كردن شكل چاپ شده استفاده نشود.

عدم رعايت قواعد برچسب گذاري و واحد نويسي محورها در نمودارها اغلب موجب كاهش رسايي مقاله مي شود. براي كليه محورها بجاي استفاده از حروف و نمادها از كلمات استفاده شده و واحد هر يك داخل هلالين يا قلاب قرار داده شود.

چنانچه از اشكال رنگي استفاده مي شود، ضروري است مقاله خود را در دو نسخه تهيه كنيد به طوري كه در يك نسخه اشكال بدون بكارگيري رنگ و تنها با استفاده از خطوط متنوع يا سطوح مختلف رنگ خاكستري درج شده باشند. نسخه مزبور براي چاپ احتمالي بكار مي رود و نسخه رنگي مي تواند به منظور اطلاع رساني از طريق شبكه مورد بهره برداري قرار گيرد.

 

4.2 . روابط رياضي

براي نوشتن روابط رياضي ابزار Equation Editor از كارآيي بسيار بالايي برخوردار است. تمامي نمادهاي مورد نياز در اين ابزار پيش بيني شده است. توضيحات تمام متغيرها، پارامترها و نمادهاي جديد در روابط، چنانچه پيش از آن توضيح داده نشده اند، بايد بدون فاصله بعد از رابطه بيان شوند. براي

شماره گذاري روابط رياضي از پرانتز استفاده شود.

اگر تعداد متغيرها و پارامترها براي تعريف در ادامه متن زياد است، از فهرست علائم در بخش ضمائم استفاده و يا به صورت فهرست در زير رابطه تعريف شود.

 

5. شماره گذاري و ارجاع

كليه جداول، شكلها و روابط رياضي بايد شماره گذاري شوند. شماره و توضيح تمام جداول به نحوي كه در جدول (1) ديده مي شود، در بالاي آن ها و شماره و توضيح شكل ها در زير آنها درج مي شود. هر گز نبايد يك شكل يا جدول پيش از معرفي آن، در متن ظاهر شود.

براي ارجاع به روابط رياضي تنها از شماره آنها در داخل پرانتز استفاده شود.

شماره گذاري مراجع به نحوي صورت مي گيرد كه در انتهاي اين نوشتار آمده است. براي ارجاع به مراجع نيز تنها از شماره آنها در داخل دو قلاب استفاده شود.

 

6. نتيجه

در اين مقاله نمونه، مشخصات يك مقاله براي اولين كنفرانس ملي داده كاوي بيان شد. مهم ترين مشخصات عبارتند از: ابعاد و حواشي صفحه ،تهيه عنوان و چكيده به فارسي و انگليسي، بخش هاي ضروري، نحوه شماره گذاري بخش ها و زير بخش ها، نحوه شماره گذاري جداول، شكل ها و روابط رياضي و ارجاعات به آنها،فهرست بندي، مرتب سازي و شماره گذاري مراجع و بالاخره اندازه و نوع قلم ها.

 

7. تقدير و تشكر

بخش تقدير و تشكر به طور مختصر و در يك بند تنظيم شود.

 

8. ضمائم

موضوعات مرتبط با متن مقاله كه در يكي از گروههاي زير قرار مي گيرند، در بخش ضمائم آورده شوند:

- اثبات رياضي يا عمليات رياضي طولاني

-  داده و اطلاعات نمونه(ها)ي مورد مطالعه چنانچه طولاني باشد. (Case Study)

-  نتايج كارهاي ديگران چنانچه نياز به تفصيل باشد.

-  مجموعه تعاريف متغيرها و پارامترها،چنانچه طولاني بوده و در متن به انجام نرسيده باشد.

 

9. مراجع

[1] نام خانوادگي ،نام(مولفان و مترجمان)؛ عنوان اصلي كتاب:عنوان فرعي كتاب(جزئيات عنوان كتاب در صورت وجود داخل هلالين)، نام ساير افراد دخيل در ]تاليف يا ترجمه، ناشر، محل انتشار، شماره جلد، شماره ويرايش، سال انتشار به عدد.

[2] نام خانوادگي، نام؛ نام خانوادگي و نام مولف دوم؛ مولف سوم؛ "عنوان مقاله بصورت پر رنگ و داخل گيومه"، نام كامل مجله، شماره دوره يا جلد، شمارهمجله، شماره صفحات، سال انتشار.

[3] نام خانوادگي، نام مجري؛ عنوان طرح پژوهشي بصورت پررنگ، شماره ثبت، نام كامل محل انجام و سفارش دهنده، سال انجام طرح.

 

[4]Book authors’ names; Book Title in Italic (and the title components, if any), Edition number, Publisher, Date of publish

[5]Authors’ names separated by comma-dots; “The Paper Title in Italic Times New Roman 10pt”, Paper Address, Publishing

Place, paper page, Year of Publish.

[6]Authors’ names separated by comma-dots; “Internet Article Title in Italic Font”, Chapter or Section Name or Number,

Complete URL address, Page Number (p.p.), Year, (Article Language, if not in English).

 

زير نويس ها

 

____________________________________         

 

1 Footnote

نوشته شده توسط فرهاد کوهکن | لینک ثابت | موضوع: